? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to jest rachunkowość?

Pojęcie rachunkowości i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja rachunkowości napisana w sposób zrozumiały.

rachunkowość - to system zamkniętej ewidencji gospodarczej odzwierciedlającej w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze oraz sytuację majątkową i wyniki podmiotów gospodarczych.

W Polsce zasady stosowania rachunkowości reguluje ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1999 roku. Wejście w życie ustawy o rachunkowości pozwoliło między innymi na dostosowanie polskich rozwiązań zakresie rachunkowości do między narodowych standardów rachunkowych

Podmioty zobowiązane do prowadzenia rachunkowości:
1. spółki prawa handlowego ( osobowe, komandytowe, komandytowo-akcyjne, kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością , akcyjne, cywilna z zastrzeżeniem pkt.2 oraz inne osoby prawne z wyjątkiem skarbu państwa i N.B.P.
2. osoby fizyczne oraz spółki fizyczne osób fizycznych a także spółki jawne i partnerskie jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej w walucie polskiej 800.000 euro.
3. jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego prawa o publicznym obrocie papierów wartościowych i funduszy powierniczych , przepisach o funduszach inwestycyjnych, przepisach o działalności ubezpieczeniowej lub przepisach organizacji i funkcjonowaniu funduszu emerytalnego bez względu na wielkość przychodów.
4. gminy powiaty województwa i ich związki a także państwowe gminne powiatowe i wojewódzkie:
a) jednostki budżetowe;
b) gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;
c) zakłady budżetowe;
d) fundusze celowe;
5. jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej wyjątkiem spółek o których mowa w punkcie 1 i 2.
6. zagraniczne osoby prawne, zagraniczne jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz zagraniczne osoby fizyczne prowadzące na terytorium R.P. działalność osobiście przez osobę upoważnioną przy pomocy pracowników - w odniesieniu do działalności R.P bez względu na wielkość dochodów.
7. jednostki nie wymienione w punkcie 1-6 jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, samorządu terytorialnego lub funduszy celowych od początku roku obrotowego w którym dotacje lub subwencje zostały przyznane.
8. ponadto dobrowolnie mogą prowadzić księgi rachunkowe – osoby fizyczne i spółki osób fizycznych jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów produktów i operacji finansowych za poprzedni rok są obroty niższe niż równowartość w wwalucie polskiej 800.000 euro w takiej sytuacji osoba lub spółka przed rozpoczęciem roku obrotowego jest zobowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwy miejscowy urząd skarbowy w zakresie podatku dochodowego.

Skład funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości
Rachunkowość podmiotów gospodarczych składa się z siedmiu części:
a) opisu przyjętych zasad rachunkowości ustalone i stosowane przez jednostkę odpowiednie dla rodzaju jej działalności rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy;
b) ksiąg rachunkowych obejmujących: dziennik, księgi gł, księgi pomocnicze oraz zestawienie obrotów i sald księgi głównej i pomocniczej a ponadto wykaz składników aktywów i pasywów;
c) inwentaryzacji aktywów i pasywów;
d) wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;
f) gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
g) weryfikacji sprawozdań przez biegłych rewidentów (audytorów).

Funkcje które powinna spełniać rachunkowość:
a) funkcja informacyjna tworzenie zbiorów danych wykorzystywanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych;
b) funkcja kontrolna dokumentowanie wszystkich operacji gospodarczych sporządzanie bilansu obrotów i sald na koncie każdego okresu sprawozdawczego;
c) funkcje sprawozdawcze sporządzanie sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do urzędów skarbowych i statystycznych oraz przez spółki kapitałowe dla akcjonariuszy i udziałowców.

 

     
Najnowsze pojęcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
białaczka
furunkuł
 

 

     
Losowe pojęcia
  struktura
skaner
postępowanie karne
łańcuch logistyczny
naród
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.