? Co to jest? - Słownik internetowy

Słownik internetowy
pojęcia, definicje, terminy...

Wyszukaj hasłoSpis alfabetyczny wszystkich pojęć

Dodaj stronę do ulubionych


 

 
Słownik internetowy
 
   

Co to są koszty?

Pojęcie kosztów i dokładne informacje wyjaśniające ten termin. Definicja kosztów napisana w sposób zrozumiały.

koszty - wyrażone w pieniądzu, celowe zużycie różnych zasobów rzeczowych, ludzkich i finansowych w związku z określoną działalnością.

Rodzaje kosztów:
- amortyzacja majątku trwałego;
- zużycie materiałów;
- zużycie energii;
- usługi obce;
- wynagrodzenia;
- świadczenia na rzecz pracowników wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne;
- opłaty, podatki, pozostałe koszty.

Koszty proste: to takie koszty, które są jednorodnej treści ekonomicznej, nie dając się z punktu widzenia danej jednostki gospodarczej rozłożyć na elementy rodzajowo prostsze.

Koszty złożone: to koszty składające się z różnych rodzajów zużytych zasobów.

Koszty bezpośrednie: to koszty, których pomiar i odniesienie na wyodrębnione działalności i produkty jest możliwy, istotny i opłacalny.

Koszty pośrednie: nie posiadają ścisłego związku z efektami pracy i dlatego brak jest możliwości ich zmierzenia i przyporządkowania tym efektom lub nie jest to na tyle opłacalne.
Koszty pośrednie dzielą się na koszty wydziałowe i koszty ogólnozakładowe.

Koszty wydziałowe: obejmują wszystkie koszty wytwarzania powstające w wydziałach produkcyjnych, a nie zaliczone do kosztów bezpośrednich. Są to koszty maszyn i urządzeń (amortyzacja, naprawy, energia) oraz koszty ogólne wydziału (płace kierownictwa i administracji, utrzymanie budynków, ogrzewanie).

Koszty ogólnozakładowe: są to koszty utrzymania zarządu jednostki gospodarczej oraz komórek ogólnej obsługi. W ich skład wchodzą koszty administracyjno – gospodarcze (wynagrodzenia zarządu, podróże służbowe, koszty biurowe, koszty finansowe) i koszty ogólnoprodukcyjne (koszty magazynów, biur projektowych, informatyczne).

W podmiotach gospodarczych duże znaczenie ma podział kosztów wg miejsc ich powstania.
Koszty produktów: są przypisane określonym produktom zarówno zakończonym, w tym sprzedanym i niesprzedanym oraz produktom nie zakończonym w danym okresie rozliczeniowym.
Koszty okresu: nie są włączone do wyceny zapasów produkcji, a w całości obciążają wynik finansowy danego okresu.
Koszty przyszłych okresów: są to koszty, które już wydatkowano, lecz nie wliczono ich w ciężar kosztu własnego sprzedaży ani w wartość zapasów.

 

     
Najnowsze pojęcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
białaczka
furunkuł
 

 

     
Losowe pojęcia
  repatriant
średnicówka
inwestycje turystyczne
układ nerwowy
powołowe
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o słowniku
współpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.

   
reklama  
     
   

Internetowy słownik w którym możesz znaleźć terminy, zagadnienia oraz definicje i pojęcia wyjaśnione w przystępny i jasny sposób.